Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Prezentarea online a informației privind persoanele asigurate
Canalul electronic de raportare „Declaraţie electronică” oferă angajatorilor/ instituţiilor obligate să țină evidența categoriilor de persoane asigurate de Guvern posibilitatea de a prezenta online Informația privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19)/ listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului (Formularul 2-04/l).

Pentru prezentarea Formei IRM19/ Formularul 2-04/l prin canalul electronic, aveţi nevoie de semnătură electronică (digitală) cu forţă juridică. Pentru a obţine semnătura electronică accesaţi:

 

 

IMPORTANT:

Ce se întâmplă cu asigurarea medicală în cazul suspendării contractului de muncă


Statutul de persoană asigurată angajată în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală încetează în cazul suspendării contractului individual de muncă, fapt prevăzut în art. 6 alin. (4) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998.
Excepție de la această prevedere sunt cazurile în care contractul individual de muncă se suspendă în circumstanțe ce nu depind de voința părților sau din inițiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la doi ani, conform certificatului medical, precum şi în caz de aflare în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani.
Potrivit Codului Muncii al Republicii Moldova, contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, în caz de acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună.
Astfel, acordarea concediului neplătit în temeiul art. 120 din Codul Muncii constituie temei pentru suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor. Suspendarea se face printr-un ordin, dispoziţie, decizie sau hotărâre a angajatorului şi se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură, cel târziu la data încetării contractului.
Prin urmare, în cazul în care angajatului, în temeiul cererii depuse, i se acordă concediu neplătit cu suspendarea contractului individual de muncă, statutul de persoană asigurată angajată încetează. Respectiv, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data modificării raporturilor de muncă, angajatorul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, prin canale electronice de raportare în regim on-line și cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind raporturile de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale - Formularul IRM19. În coloana 8 a acestui formular va fi introdus codul modificării raporturilor de muncă cu acest angajat – 03 „Suspendarea contractului individual de muncă”. De asemenea, vor fi completate informațiile necesare doar în coloanele 1, 2, 3, 4 și 10.
La revenirea la serviciu a angajatului, angajatorul urmează să prezinte un nou Formular IRM19 unde, în col. 8, va introduce codul 04 „Anularea suspendării contractului individual de muncă”, precum și va completa informațiile corespunzătoare în coloanele 1, 2, 3, 4 și 10. Astfel, acest angajat va fi inclus din nou în categoria persoanelor care dispun de asigurare medicală obligatorie și, respectiv, va beneficia de servicii medicale gratuite, prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
În cazul în care angajatului, în temeiul cererii depuse, i se acordă concediu din cont propriu fără suspendarea contractului individual de muncă, angajatorul nu este obligat să prezinte Formularul IRM19.
Totodată, în caz de șomaj tehnic, doar în situația suspendării contractului individual de muncă prin acordul părţilor, statutul de persoană asigurată angajată încetează, iar informația urmează a fi prezentată prin intermediul Formularului IRM19. În cazul şomajului tehnic fără suspendarea contractului de muncă, salariatul beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul de bază și, respectiv, nu i se suspendă nici statutul de persoană asigurată angajată.
Suplimentar, aducem la cunoștință că, în temeiul art. 6 alin. 6) din Legea nr.1585/1998, salariaţii al căror statut de persoană asigurată a fost suspendat conform alin. (4) lit. i) se atribuie la categoria persoanelor care sunt obligate să se asigure în mod individual în termen de 30 zile de la data suspendării contractului individual de muncă.

Notă: Informația (forma IRM19) pentru persoanele ce nu dețin IDNP se prezintă suplimentar, agențiilor teritoriale și reprezentaților CNAM pe suport de hîrtie.
 

 

Loading ...