Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 În sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), statutul de persoană asigurată conferă dreptul la servicii medicale necesare în volumul integral de asistenţă medicală prevăzut de Programul unic al AOAM şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).
 
Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se face de către CNAM. Statutul de persoană asigurată se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al CNAM, utilizînd numărul de identificare de stat/seria și numărul actului de identitate prozivoriu pentru persoanele ce nu dețin IDNP și poate fi verificat aici.
 
Pentru persoanele fizice, care au achitat prima de asigurare medicală pentru anul 2023 statutul, conform modificărilor Legii nr.1585/1998 din 28.11.2023, va fi activ până la data de 31 ianuarie 2024.

Statutul de persoană asigurată reprezintă pentru:
1) persoana fizică – temei de a beneficia de serviciile medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.;
2) prestatorul de servicii medicale, farmaceutice contractat de Companie – temei pentru prestarea serviciilor medicale și eliberarea medicamentelor compensate și dispozitivelor medicale persoanelor asigurate în condiţiile prevăzute de Programul unic, Normele metodologice de aplicare a acestuia şi contractul încheiat şi finanţat din fondurile AOAM;
3) CNAM - temei pentru apărarea intereselor persoanei asigurate, achitarea serviciilor medicale oferite de către prestatorii de servicii medicale și farmaceutice contractați, formarea bazei informaționale privind evidența persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul AOAM.
Statutul de persoană asigurată în sistemul AOAM este o calitate atribuită persoanei fizice prin încadrarea în una din următoarele categorii:
1) persoane asigurate angajate:
a) prin contract individual de muncă, conform Codului Muncii, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii, pentru care sunt achitate primele de AOAM în cotă procentuală la salariu şi alte recompense;
b) salariați ai rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației pentru care sunt achitate primele de AOAM în baza sumelor repartizate din încasările impozitului unic;
c) conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi pentru care sunt achitate lunar primele de AOAM în mărime de 1/12 din prima AOAM în sumă fixă;
2) persoane asigurate de Guvern – persoane fizice neangajate, încadrate în una din categoriile indicate la art.4 alin. (4) din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat, iar primele de AOAM pentru aceste categorii sunt achitate din bugetul de stat (cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual);
Statutul de persoană asigurată de Guven se acordă în baza informaţiei de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, furnizată de instituţiile abilitate, inclusiv prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate.
 
3) persoane asigurate în mod individual – persoane fizice neangajate care fac parte din categoriile de plătitori ai primei de AOAM în sumă fixă prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și care au achitat prima de AOAM în sumă fixă.
 
Termenul limită legal de achitare a primei în sumă fixă în mod individual este 31 martie.
 
Costul integral al primei pentru anul 2024 este 12 636 lei.  
  
Totodată, persoanele care vor achita prima de asigurare în perioada 01 ianuarie - 31 martie vor beneficia de unele facilități la achitare, în dependență de categoria în care sunt incluse:
·        proprietarii de teren cu destinaţie agricolă (cu excepția pensionarilor și persoanelor cu dizabilitate), care concomitent nu sunt avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, interpreți, traducători, administratori autorizați, titulari de patentă de întreprinzător, fondatori de întreprindere individuală sau gospodărie țărănească, arendaşi sau arendatori, persoane fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor; titulari de patentă de întreprinzător, persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, vor achita suma de 1014 lei;
·        fondatorii de întreprinderi individuale sau gospodării țărănești, deținătorii de patentă de întreprinzător, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal,  vor achita suma de 2028 lei;
·        persoanele fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor vor achita suma de 1622 lei;
·        avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii, experții judiciari, interpreții, traducătorii, administratorii autorizați, vor achita suma de 4056 lei.
 
Important:
 
Fondatorii de Întreprinderi individuale și Gospodării Țărănești, persoanele care desfășoară activitate independentă, avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii, etc., dacă sunt concomitent pensionari sau dețin grad de dizabilitate, sunt obligați să achite prima de asigurare pentru anul 2024.
Cum achitaţi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă:
 
1.   Achitați prima de AOAM prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay (mpay.gov.md) care poate fi accesat și pe pagina www.cnam.md. sau Vă adresaţi la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM cu buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenență la una dintre categoriile de persoane care au obligația de a se asigura în mod individual. Datele de contact le găsiţi aici.
 
 
IMPORTANT:
 
La achitarea primei de asigurare în sumă fixă, cetățenii introduc codul numeric personal (IDNP-ul). Astfel, atenționăm întreprinzătorii individuali, cum ar fi fondatorii de întreprindere individuală sau de gospodărie țărănească, la fel să facă plata utilizând codul numeric personal, nu codul fiscal al entității. Dacă achitarea va fi făcută folosind codul fiscal al entității, fondatorii menționați în ordinul de plată nu vor obține statut de asigurat în sistemul de asigurare medicală obligatorie. 
 
 
Aveți mai multe posibilități de achitare a primei de AOAM, și anume: cu card bancar, prin internet banking, la terminalele de plată, la ghișeele băncilor comerciale și ale oficiilor poștale.
Doritorii de a achita prima AOAM cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze serviciul MPay, să introducă IDNP-ul, codul de verificare, după care să urmeze pașii necesari, în funcție de modalitatea de achitare. Menționăm că și cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare pot achita prima de asigurare prin MPay.
În cazul plăţii prin serviciul MPay nu e nevoie de prezentat dovada achitării la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.
 
2. La achitarea primei de AOAM până pe 31 martie puteți beneficia de facilitățile stabilite în Legea fondurilor pentru anul de gestiune.
 
După data de 31 martie, persoanele fizice care nu și-au onorat obligația de achitare a primei în termen legal, vor achita costul integral al primei, 12636 lei, și penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.
 
Loading ...